[اسم]

exploration

/ˌekspləˈreɪʃn/
قابل شمارش

1 اکتشاف سفر اکتشافی

معادل ها در دیکشنری فارسی: اکتشاف پویش
مترادف و متضاد expedition investigation voyage
  • 1.the exploration of space
    1. اکتشاف در فضا
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان