[اسم]

exploration

/ˌekspləˈreɪʃn/
قابل شمارش

1 اکتشاف سفر اکتشافی

مترادف و متضاد expedition investigation voyage
  • 1. the exploration of space
    1 . اکتشاف در فضا
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان