[صفت]

exploratory

قابل مقایسه

1 تحقیقاتی اکتشافی

معادل ها در دیکشنری فارسی: آزمایشی اکتشافی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان