[صفت]

fulsome

/ˈfʊlsəm/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: fulsomer] [حالت عالی: fulsomest]

1 فراوان مفصل

مترادف و متضاد excessive insincere
  • 1.a fulsome apology
    1 . یک عذرخواهی مفصل
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان