[اسم]

fume

/fjum/
قابل شمارش

1 گاز (سمی) دود

مترادف و متضاد gas smoke
  • 1. Lead fume is a grayish powder, mainly comprising lead sulfate.
    1 . گاز جیوه یک پودر خاکستری رنگ است که اساسا از سولفات جیوه درست شده است.
  • 2. Toxic fumes
    2 . گازهای سمی
[فعل]

to fume

/fjum/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: fumed] [گذشته: fumed] [گذشته کامل: fumed]

2 از چیزی به شدت عصبانی بودن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان