[اسم]

fumble

/ˈfʌmbəl/
قابل شمارش

1 افتادن توپ از دست بازیکن در جریان بازی

معادل ها در دیکشنری فارسی: ور رفتن
[فعل]

to fumble

/ˈfʌmbəl/
فعل گذرا

2 ور رفتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان