[فعل]

to furl

فعل گذرا و ناگذر

1 جمع کردن (چتر، بادبان و ...) پیچیدن، بستن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان