[فعل]

to goggle

/ˈgɑgəl/
فعل ناگذر
[گذشته: goggled] [گذشته: goggled] [گذشته کامل: goggled]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 با چشمان کاملا باز خیره شدن (از روی تعجب) زل زدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان