دیکشنری انگلیسی به فارسی

going

//
//

[اسم]

[صفت]