[عبارت]

going strong

/ˈgoʊɪŋ strɔŋ/

1 سالم و سرحال بودن موفق و کارآمد بودن

informal
  • 1.My grandmother is 90 and still going strong.
    1. مادربزرگ من نود سال دارد و هنوز سالم و سرحال است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان