[عبارت]

going out

/ˈgoʊɪŋ aʊt/

1 بیرون رفتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان