[عبارت]

going out

/ˈgoʊɪŋ aʊt/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بیرون رفتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان