[اسم]

gonorrhea

/ɡˈɑːnəɹˌiə/
قابل شمارش

1 سوزاک (بیماری آمیزشی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان