[قید]

gracefully

/ˈgreɪsfəli/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 باوقار موقرانه

  • 1.He moves very gracefully.
    1. او بسیار باوقار حرکت می‌کند.
  • 2.I will gracefully bow out of the discussion.
    2. من موقرانه از آن مباحثه کناره‌گیری خواهم کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان