[قید]

graciously

/ˈgreɪʃəsli/
غیرقابل مقایسه

1 بزرگوارانه از سر لطف

  • 1.She accepted the invitation graciously.
    1. او بزرگوارانه آن دعوت را پذیرفت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان