[اسم]

gradation

/ɡɹædˈeɪʃən/
قابل شمارش

1 تغییر تدریجی

معادل ها در دیکشنری فارسی: تدریج

2 درجه درجه‌بندی، تراز

معادل ها در دیکشنری فارسی: درجه‌بندی

3 دانه‌بندی (خاک)

معادل ها در دیکشنری فارسی: دانه‌بندی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان