[صفت]

gracious

/ˈgreɪʃəs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more gracious] [حالت عالی: most gracious]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 باوقار موقر، متین

معادل ها در دیکشنری فارسی: باوقار
a gracious lady
یک خانم باوقار

2 مهربان سخاوتمند

معادل ها در دیکشنری فارسی: مبادی آداب
  • 1.The operator was gracious enough to help me find his number.
    1. اپراتور آنقدر مهربان بود که کمکم کرد شماره تلفن او را پیدا کنم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان