[اسم]

grandad

/ˈɡrændæd/
قابل شمارش

1 بابابزرگ

informal
مترادف و متضاد grandfather
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان