[اسم]

horse sense

/hɔrs sɛns/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 عقل و شعور

مترادف و متضاد common sense wisdom
  • 1.He's got horse sense to rent a flat before he buys one.
    1. او (آنقدر) شعور داشت که قبل از خریدن خانه یک آپارتمان کوچک اجاره کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان