[اسم]

intensifier

/ɪnˈtɛnsəˌfaɪər/
قابل شمارش

1 موکد (دستور زبان) تشدیدکننده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان