[صفت]

intensive

/ɪnˈten.sɪv/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more intensive] [حالت عالی: most intensive]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 فشرده (دوره آموزشی و...)

intensive course/training ....
دوره آموزشی/تمرین و... فشرده
  • 1. an intensive course in English
    1. دوره فشرده‌ای در زبان انگلیسی
  • 2. two weeks of intensive training
    2. دو هفته تمرین فشرده

2 متمرکز (متود، شیوه) فشرده

معادل ها در دیکشنری فارسی: فشرده
intensive farming/agriculture
کشاورزی متمرکز
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان