[اسم]

invitation card

/ɪnvɪtˈeɪʃən kˈɑːɹd/
قابل شمارش

1 کارت دعوت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان