[صفت]

invitational

/ɪnvɪtˈeɪʃənəl/
قابل مقایسه

1 دعوتی

معادل ها در دیکشنری فارسی: دعوتی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان