[اسم]

kleptomania

/ˌkleptəˈmeɪniə/
غیرقابل شمارش

1 جنون دزدی

  • 1.Brain scans won't reveal that you suffer from kleptomania.
    1. اسکن مغزی نمی تواند نشان دهد آیا شما از جنون دزدی رنج می برید یا نه.
توضیح درباره اصطلاح kleptomania
اصطلاح kleptomania به نوعی اختلال روانی گفته می شود که فرد مبتلا دوست دارد چیزهای بی ارزشی مانند گیره، خودکار و چسب و ... را بدزدد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان