[اسم]

magic bullet

/mˈædʒɪk bˈʊlɪt/
قابل شمارش

1 راه حل سریع و موثر (برای یک مشکل)

مترادف و متضاد silver bullet

2 دارویی با تاثیرگذاری سریع

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان