[اسم]

magazine

/ˌmæg.əˈziːn/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مجله

معادل ها در دیکشنری فارسی: ژورنال مجله
مترادف و متضاد journal publication
a weekly/monthly ... magazine
(مجله) هفته‌نامه/ماهنامه و...
a magazine article/interview
مقاله/مصاحبه مجله
an online/fashion/women's ... magazine
مجله آنلاین/مد/زنان و...
  • She has written articles for several women's magazines.
    او برای مجلات متعددی برای بانوان مطلب نوشته است.

2 برنامه رادیویی یا تلویزیونی دایمی (با موضوع‌های بخصوص)

3 خشاب (تفنگ)

معادل ها در دیکشنری فارسی: خشاب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان