[اسم]

Medes

/mˈiːdz/
غیرقابل شمارش

1 پادشاهی ماد مادها

معادل ها در دیکشنری فارسی: مادها
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان