[اسم]

media studies

/ˈmiːdiə stʌdiz/
غیرقابل شمارش

1 مطالعات رسانه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان