[اسم]

media

/ˈmidiə/
قابل شمارش
[جمع: mediae]

1 رسانه

the news/broadcasting/national media
رسانه خبری/رادیو تلویزیونی/ملی
media coverage
پوشش رسانه‌ای
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان