[اسم]

medical profession

/mˈɛdɪkəl pɹəfˈɛʃən/
غیرقابل شمارش

1 طبابت

معادل ها در دیکشنری فارسی: طبابت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان