[صفت]

misspelled

/ˌmɪsˈspeld/
غیرقابل مقایسه

1 اشتباه تلفظ شده

  • 1.a misspelled word
    1. یک واژه اشتباه تلفظ شده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان