[اسم]

missive

/mˈɪsɪv/
قابل شمارش

1 نامه

معادل ها در دیکشنری فارسی: مکتوب مرقومه مراسله
formal humorous
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان