[اسم]

mockingbird

/ˈmɑːkɪŋbɜːrd/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مرغ مقلد

معادل ها در دیکشنری فارسی: مرغ مقلد
  • 1."To Kill a Mockingbird" is a famous novel by Harper Lee.
    1. "کشتن مرغ مقلد" رمان معروفی از "هارپر لی" است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان