[قید]

noisily

/ˈnɔɪzəli/
غیرقابل مقایسه

1 با سر و صدا

  • 1. He ate his dinner noisily.
    1 . او شامش را با سر و صدا خورد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان