[قید]

nominally

غیرقابل مقایسه

1 اسما در ظاهر، ظاهرا

معادل ها در دیکشنری فارسی: اسما
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان