[صفت]

nomadic

/noʊˈmædɪk/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more nomadic] [حالت عالی: most nomadic]

1 چادرنشین کوچگر

  • 1. nomadic tribes
    1 . قبایل چادرنشین
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان