[صفت]

nomadic

/noʊˈmædɪk/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more nomadic] [حالت عالی: most nomadic]

1 چادرنشین کوچگر

معادل ها در دیکشنری فارسی: ایلی چادرنشین کوچ‌گر ایلیاتی
  • 1.nomadic tribes
    1. قبایل چادرنشین
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان