[اسم]

nomenclature

/nəmˈɛŋklətʃɚ/
قابل شمارش

1 فهرست نام‌ها نامگان، فهرست اصطلاحات

معادل ها در دیکشنری فارسی: نامگان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان