[اسم]

nominal capital

/nˈɑːmɪnəl kˈæpɪɾəl/
غیرقابل شمارش

1 سرمایه اسمی

معادل ها در دیکشنری فارسی: سرمایه اسمی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان