[صفت]

nominal

/ˈnɑːmɪnl/
غیرقابل مقایسه

1 اندک جزئی

مترادف و متضاد minute slight considerable
  • 1.The office building was sold at a nominal price.
    1. ساختمان شرکت به قیمت اندکی به فروش رفت.

2 اسمی

معادل ها در دیکشنری فارسی: اسمی
specialized
a nominal group
یک گروه اسمی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان