[اسم]

nursing school

/nˈɜːsɪŋ skˈuːl/
قابل شمارش

1 دانشگاه پرستاری

معادل ها در دیکشنری فارسی: دانشگاه پرستاری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان