[صفت]

paramilitary

/ˌpærəˈmɪləteri/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شبه نظامی

معادل ها در دیکشنری فارسی: شبه‌نظامی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان