[اسم]

paramedicine

/pˌæɹəmˈɛdɪsˌiːn/
غیرقابل شمارش

1 پیراپزشکی

معادل ها در دیکشنری فارسی: پیراپزشکی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان