[صفت]

paralyzed

/pˈæɹəlˌaɪzd/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 افلیج فلج

معادل ها در دیکشنری فارسی: افلیج مفلوج فلج لمس
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان