[جمله]

pat someone on the back

/pæt ˈsʌmˌwʌn ɑn ðə bæk/

1 تبریک گفتن به شانه کسی زدن [به نشانه تحسین یا تبریک]

مترادف و متضاد give someone a pat on the back praise
  • 1.We patted Ann on the back for her great performance.
    1. ما به "آن" به خاطر اجرای خوبش تبریک گفتیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان