[صفت]

peppy

/ˈpɛpi/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: peppier] [حالت عالی: peppiest]

1 سرزنده و پرانرژی پرشور و اشتیاق

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان