[اسم]

Phoenician

/fəˈniːʃn/
غیرقابل شمارش

1 فنیقی‌ (زبان باستانی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: فنیقی‌
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان