[اسم]

polemic

/pəˈlɛmɪk/
قابل شمارش

1 مجادله ستیز

معادل ها در دیکشنری فارسی: جدل
مترادف و متضاد altercation controversy dispute
  • 1.this is not just a polemic against injustice.
    1. این فقط یک مجادله علیه بی عدالتی نیست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان