[اسم]

police constable

/pəˌliːs ˈkɑːnstəbl/
قابل شمارش

1 پاسبان

مترادف و متضاد PC
  • 1.Police Constable Jordan
    1. پاسبان "جردن"
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان