[اسم]

police state

/pəˈlis steɪt/
قابل شمارش

1 حکومت پلیسی نظام پلیسی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان