[اسم]

policing

/pəˈliːsɪŋ/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پاسبانی نگهبانی

  • 1.community policing
    1. پاسبانی مردمی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان