دیکشنری انگلیسی به فارسی

policeman

/pəˈliːsmən/
/pəˈliːsmən/

[اسم]