[اسم]

postulate

قابل شمارش

1 اصل

[فعل]

to postulate

فعل گذرا و ناگذر

2 اصل قرار دادن مبنا قرار دادن، فرض کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان