[فعل]

to postulate

فعل گذرا و ناگذر

1 اصل قرار دادن مبنا قرار دادن، فرض کردن

[اسم]

postulate

قابل شمارش

2 اصل

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان